Home /www.mccdht.icum on Newspapers/ Nh?ng khó kh?n c?a ngành v?n t?i bi?n
Author Text
thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 21/02/2018
Nh?ng khó kh?n c?a ngành v?n t?i bi?n
#post2448

Vi?c khó gi?m chi phí và ch?u ?nh h??ng b?i các công ??c qu?c t? là nh?ng khó kh?n n?i b?t c?a ngành v?n t?i bi?n.

Khó gi?m chi phí

Quy?t ??nh 200/Q?-TTg ngày 14/2/2017 thông qua K? ho?ch hành ??ng nâng cao n?ng l?c c?nh tranh và phát tri?n d?ch v? logistics Vi?t Nam ??n n?m 2025. Theo ?ó, m?c tiêu ??n n?m 2025, t? tr?ng ?óng góp c?a ngành d?ch v? logistics vào GDP ??t 8 - 10%, t?c ?? t?ng tr??ng d?ch v? ??t 15 - 20%, t? l? thuê ngoài d?ch v? logistics ??t 50 - 60%, chi phí logistics gi?m xu?ng t??ng ???ng 16 - 20% GDP. X?p h?ng theo ch? s? n?ng l?c qu?c gia v? logistics (LPI) trên th? gi?i ??t t? 50 tr? lên.

T?i di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2017 di?n ra ngày 15/12/2017, s? li?u c?a Ngân hàng Th? gi?i (WB) cho bi?t, chi phí logistics ? Vi?t Nam chi?m h?n 20,8% GDP, g?p ?ôi so v?i m?c bình quân c?a th? gi?i. Trong khi ?ó, ? các n??c trong khu v?c, chi phí logistics c?a h? c?ng th?p h?n nhi?u: Thái Lan kho?ng 16%, Singapore kho?ng 10%. Tuy v?y, t? tr?ng ?óng góp c?a ngành logistics Vi?t Nam vào GDP m?i ch? ??t kho?ng t? 2 - 3%.

T?ng chi phí logistics bao g?m chi phí v?n t?i, chi phí x?p d?, l?u trú t?i c?ng, th? t?c t?i c?a kh?u. Trong ?ó chi phí v?n t?i chi?m t? tr?ng cao nh?t ??n h?n 50%, có m?t hàng nh? trái cây thì chi phí v?n t?i chi?m ??n 61%, k? ??n là chi phí x?p d? chi?m kho?ng 20 - 25%, chi phí l?u trú t?i c?ng chi?m trên d??i 20%, chi phí ?óng gói 5 - 7%, c?ng phí ch? kho?ng 1- 2%.

Trong ph?n chi phí v?n t?i thì chi phí v?n t?i qu?c t? chi?m ph?n l?n t? tr?ng và hi?n ?ang n?m trong tay các doanh nghi?p n??c ngoài. Các doanh nghi?p Vi?t Nam hi?n t?i ?ã có th? ??m nh?n ???c các khâu nh? v?n t?i n?i ??a, x?p d?, l?u kho bãi, th? t?c t?i c?a kh?u. Song ?ây l?i là nh?ng khâu có t? l? l?i nhu?n không cao.

V?n t?i ???ng th?y th?i gian g?n ?ây ?ã có nhi?u chuy?n bi?n tích c?c do ??i tàu sông pha bi?n ch?y tuy?n b?c - nam ?ã kéo ph?n nào chi phí v?n t?i n?i ??a xu?ng th?p. Song, ?ây v?n còn là l?nh v?c khá nhi?u hi?m nguy và b?t c?p do phát tri?n r?m r? và ch?a ??m b?o an toàn làm cho nhi?u tàu b? tai n?n, gây thi?t h?i r?t l?n.

Ngoài ra, các ??t ki?m tra c?a các c? quan phòng ch?ng buôn l?u, c?nh sát bi?n, biên phòng... yêu c?u doanh nghi?p cung c?p ??y ?? h?p ??ng, hóa ??n ch?ng t? th??ng m?i b?n chính trên tàu c?ng là m?t quy ??nh ?ang làm ch?m quá trình v?n t?i, gây ách t?c và t?n kém cho doanh nghi?p v?n t?i ???ng bi?n n?i ??a. Có khi doanh nghi?p không th? ?áp ?ng ???c các yêu c?u này ?ành ph?i h?y b? h?p ??ng.

Chi phí v?n t?i ???ng b? cao do ??u t? xe t?i m?t th?i dàn tr?i theo ch? tr??ng gi?m t?i c?a B? Giao thông v?n t?i ?ã ??a ??n cho ngành này hàng lo?t xe container, xe t?i giá r? ???c nh?p v? t? Trung Qu?c gây c?nh tranh không lành m?nh. Và th?i ?i?m này, các lo?i xe nh?p v? th?i ?i?m ?ó ?ã c?, ch?t l??ng gi?m sút, ?nh h??ng tiêu c?c ??n v?n t?i ???ng b?, gây tình tr?ng d? th?a công su?t, k?t xe...

Tình tr?ng k?t xe 5 - 7 gi? li?n ? các cung ???ng ra vào các c?ng l?n nh? Cát Lái, H?i Phòng là r?t ?áng báo ??ng. Khu c?ng Cái Mép - Th? V?i tuy ch? m?i ??t kho?ng 20% công su?t nh?ng ?ã b?t ??u có nh?ng ách t?c trên qu?c l? 51 - tuy?n ???ng duy nh?t k?t n?i c?m c?ng này v?i vùng kinh t? tr?ng ?i?m khu v?c phía Nam. Hàng n?m trên ???ng tiêu t?n r?t nhi?u ti?n b?c c?a doanh nghi?p v?n t?i, doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u và các nhà máy s? d?ng nguyên, v?t li?u... ??a chi phí logistics lên cao.

Tình tr?ng dày ??c các tr?m thu phí t? B?c vào Nam c?ng góp ph?n ?áng k? làm t?ng chi phí logistics b?i chi phí mua vé qua tr?m ??u ph?i ???c h?ch toán vào giá thành v?n t?i và ???c tính trên s?n ph?m cu?i cùng.

Các chi phí không rõ ràng liên quan ??n các th? t?c hành chính cho xu?t nh?p kh?u c?a r?t nhi?u b? ngành tuy chi?m t? tr?ng ít nh?ng c?ng làm t?ng chi phí logistics do tình tr?ng chung chi các kho?n không có ch?ng t?.

Hi?n t?i, ngành logistics ?ang có t?ng tr??ng m?i n?m g?n 15% song ?? ?óng góp vào GDP t? 8 - 10% là r?t khó, b?i ?? gi?i quy?t ???c m?i v?n ?? v?a nêu c?n s? vào cu?c c?a c? h? th?ng chính tr? t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, các b?, ngành có liên quan, cho ??n doanh nghi?p ?ang kinh doanh ngành này.

Và ?nh h??ng b?i các công ??c qu?c t?

Th?i gian g?n ?ây, th? tr??ng v?n t?i bi?n ?ã có nh?ng chuy?n bi?n kh? quan, nh?t là nh?ng tháng cu?i n?m 2017. Nh?ng l??ng tàu bi?n ch?y tuy?n qu?c t? c?a Vi?t Nam hi?n c?ng ch? có kho?ng 530 chi?c. S? li?u này ?ã t?ng so v?i con s? h?n 400 tàu h?i ??u n?m 2017. Hi?n t?i ??i tàu bi?n Vi?t Nam v?n ?ang còn trong danh sách tr?ng c?a Tokyo MOU. Tuy nhiên, v?i vi?c th?c thi các công ??c m?i mà Vi?t Nam tham gia thì nguy c? xu?ng h?ng có th? x?y ra.

Do khó kh?n c?a th? tr??ng kéo dài, giá c??c gi?m nên hàng tr?m tàu ?ã chuy?n v? ho?t ??ng n?i ??a, ho?c bán ?i phá d?. N?m 2017 dù ?ã có thêm h?n 110 tàu ?óng m?i ?? b? sung nh?ng th?c t?, ??i tàu Vi?t Nam v?n ch?a ?áp ?ng ???c nhu c?u.

H?n n?a, s? l??ng các tàu già, c? v?n còn nhi?u, không còn ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n c?a th? tr??ng ngày càng ?òi h?i cao h?n và c? các ?i?u ki?n trong các công ??c mà Vi?t Nam tham gia. Do ?ó, vi?c làm m?i và nâng c?p ??i tàu là v?n ?? c?p thi?t.

Theo Công ??c qu?c t? v? ki?m soát n??c d?n và c?n c?a n??c d?n c?a tàu (BWM 2004) có hi?u l?c t? ngày 8/9/2017, t?t c? các tàu thu?c ki?u lo?i b?t k? ho?t ??ng trong môi tr??ng n??c, bao g?m tàu ng?m, tàu n?i, công trình n?i, kho ch?a n?i yêu c?u ph?i có k? ho?ch qu?n lý n??c d?n ???c phê chu?n, duy trì nh?t ký n??c d?n, qu?n lý n??c d?n trên t?t c? các hành trình thông qua ho?t ??ng thay ??i n??c d?n (ho?c ho?t ??ng x? lý n??c d?n b?ng cách s? d?ng h? th?ng n??c d?n ???c phê chu?n).

Th??ng khi tàu di chuy?n trên bi?n mà không có hàng ho?c ch?a ?? hàng, ?? ??m b?o cân b?ng tàu và ho?t ??ng bình th??ng, ng??i ta b?m n??c t? ngoài bi?n vào các k?t n??c d?n tàu ?? kéo tàu chìm xu?ng. Khi tàu có t?i hàng thì n??c d?n ?ó ???c b?m l?i ra môi tr??ng bi?n.

N?u nh? tr??c ?ây, tàu có th? th?c hi?n ho?t ??ng này hoàn toàn bình th??ng thì t? khi có BWM 2004, b?t bu?c ho?t ??ng b?m và x? n??c d?n này ph?i ??m b?o lo?i tr? h?n các sinh v?t bi?n, các ký sinh trùng gây r?i ro cho môi tr??ng và s?c kh?e con ng??i, nh?m tránh mang các loài sinh v?t, ký sinh trùng t? n?i này qua n?i khác. Ngoài ra, ?? th?c thi công ??c này thì ??i ng? thuy?n viên c?ng c?n ph?i ???c hu?n luy?n l?i ?? ?áp ?ng yêu c?u nh? công ??c ?? ra, ?i?u này c?ng s? ph?i t?n chi phí cho doanh nghi?p.

Ph?m vi áp d?ng quy ??nh BWM 2004 là r?t r?ng l?n, bu?c các tàu bi?n Vi?t Nam ph?i ??u t? r?t t?n kém. Chi phí ??u t? h? th?ng thi?t b? x? lý n??c d?n m?i tàu hàng tr?m ngàn USD.

Công ??c Qu?c t? v? ki?m soát h? th?ng s?n ch?ng hà ??c h?i trên tàu, có hi?u l?c thi hành t? ngày 27/02/2016 ??i v?i C?ng hòa Xã h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam c?ng có nh?ng quy ??nh khá ng?t nghèo trong vi?c ch?n lo?i s?n ?? s?n tàu.

Hàng ch?c n?m nay, ngành tàu bi?n luôn ch?n công ngh? s?n ch?ng hà có ch?a tributhyl thi?c (s?n TBT), công ngh? này r?t ?u vi?t trong vi?c ch?ng hà bám vào tàu bi?n, nh?ng v?i công ??c này thì c?n thi?t lo?i b? hoàn toàn công ngh? s?n ch?ng bám hà gây ??c h?i này và vi?c thay th? s?n tàu s? t?n thêm nhi?u chi phí cho ch? tàu.

Ngoài ra các công ??c ?ã có hi?u l?c t? các n?m tr??c c?ng ?nh h??ng không nh? ??n các ch? tàu Vi?t Nam nh? B? lu?t v? ti?ng ?n, Công ??c lao ??ng hàng h?i MLC...

Tham gia các công ??c qu?c t? và ??m b?o th?c thi ??y ?? các quy ??nh c?a các công ??c, giúp các doanh nghi?p v?n t?i bi?n Vi?t Nam có nhi?u uy tín h?n, có ???c th? tr??ng t?t h?n, làm vi?c chuyên nghi?p h?n, giá tr? c?a doanh nghi?p v?n t?i bi?n c?ng cao h?n.

Tuy nhiên, v?i b?i c?nh th? tr??ng v?n t?i bi?n ?i xu?ng liên t?c trong nhi?u n?m li?n k? t? n?m 2008 ??n nay và ch? m?i có d?u hi?u kh?i s?c m?y tháng g?n ?ây thì vi?c chi nhi?u kho?n tài chính ?? ?áp ?ng các ?i?u ki?n trong các công ??c này làm khó r?t nhi?u doanh nghi?p v?n t?i bi?n v?n ?ã ki?t qu? v? tài chính do thua l? kéo dài.

La Quang Trí - Giám ??c ShipOffer Corp.

Bài vi?t ??ng trên báo Doanh nhân Sài Gòn

https://doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/nhung-kho-khan-cua-nganh-van-tai-bien-1084057.html


Partners
皇冠新现金官网